Kontakt
6.3.2024

tajemník Městského úřadu Nový Jičín vyhlašuje v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na obsazení pracovního místa

referent(ka) veřejné správy na úseku investic (stavební technik)

Druh práce: činnost při přípravě a realizaci stavby, zejména tvorba zadání projektové dokumentace, průběžná kontrola zpracování projektové dokumentace a rozpočtu stavby, příprava stavby, provádění průběžných kontrol staveb a faktur, schvalování více a méně prací, zajištění kolaudace stavby, předání stavby do správy, sestavování návrhů investičních plánů, příprava, realizace a následné vyhodnocení investic, příprava výběrových řízení investičních akcí.

Místo výkonu práce: Nový Jičín
Doba výkonu práce: na dobu neurčitou
Platová třída: 910*)
Předpokládaný nástup: 01.07.2024, popř. dohodou po ukončení výběrového řízení

Požadované předpoklady pro výkon práce:

 • uvedené v ustanovení § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:
  • fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let;
  • je státním občanem České republiky nebo cizím státním občanem s trvalým pobytem v České republice,
  • ovládá jednací jazyk,
  • je svéprávná,
  • je bezúhonná.

Další předpoklady a požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou,
 • znalost právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zákon č. 128/2006 Sb., o obcích, apod.
 • dobré komunikační a organizační schopnosti, samostatnost, rozhodnost, schopnost řešení problémů, spolehlivost, vysoké pracovní nasazení, ochota dalšího vzdělávání,
 • řidičský průkaz skupiny B,
 • výhodou:
  • zaměření oboru vzdělání na stavebnictví, stavební inženýrství, popř. těmto oborům příbuzné,
  • odborné znalosti a zkušenosti v oblasti přípravy a realizace stavebních akcí (rozsah uveďte v životopise),
  • absolvování kurzů, školení, seminářů či jiného dalšího vzdělávání z oblastí uvedených v druhu práce, 
  • znalost odborného programu pro rozpočtování staveb.

Náležitosti písemné přihlášky a požadované doklady:

 • Písemná přihláška do výběrového řízení musí obsahovat níže uvedené náležitosti:
  • přesné označení výběrového řízení,
  • jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče,
  • státní příslušnost uchazeče,
  • místo trvalého pobytu uchazeče,
  • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
  • telefonní kontakt a e-mail na uchazeče,
  • datum a podpis uchazeče.
 • Doklady, které uchazeč připojí k přihlášce:
  • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech,
  • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních občanů též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží bezúhonnost čestným prohlášením,
  • ověřená kopie dokladu o dosaženém vzdělání, u vysokoškolského vzdělání včetně dodatku k diplomu, popř. osvědčení o státní závěrečné zkoušce, jež jsou nedílnou součástí diplomu,
  • čestné prohlášení o svéprávnosti (čestné prohlášení musí obsahovat příjmení, jméno, titul, datum narození, adresu trvalého pobytu, text čestného prohlášení, datum a podpis),
  • kopie případných osvědčení o absolvování dalšího vzdělávání nebo kurzů vztahujících se k nabízené pracovní pozici.

Vybraní uchazeči mohou být pozváni k ústnímu pohovoru a budou informováni prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonu.

Organizace si vyhrazuje právo pracovní místo neobsadit, případně zrušit výběrové řízení.

Přihlášku včetně požadovaných dokladů v uzavřené obálce výrazně označené slovy “Výběrové řízení 06/2024 – NEOTVÍRAT” je možno osobně doručit na podatelnu nebo zaslat poštou na adresu: Městský úřad Nový Jičín, Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín. Do výběrového řízení budou zařazeny pouze přihlášky doručené na MěÚ Nový Jičín nejpozději do 27.05.2024. Další informace podá osobně nebo telefonicky vedoucí Odboru rozvoje a investic Ing. arch. Jitka Pospíšilová, tel.: 730 571 241, nebo personalistka Bc. Renáta Dvořáková, tel.: 556 768 303.

Mgr. Josef Solanský, v. r.
tajemník MěÚ

Poznámka: *) platová třída dle přílohy č. 1 NV č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; odpovídající platová třída bude stanovena dle pracovní náplně.

Přílohy