Kontakt

Jak u nás probíhá výběrové řízení?

Ke každému výběrovému řízení probíhajícímu v režimu Zákona o úřednících ÚSC tajemník úřadu jmenuje komisi. Je zpravidla pěti členná a skládá se z předsedy a jednotlivých členů komise.

Výběrová komise posuzuje, zda jste předložili úplnou přihlášku a doklady v souladu se Zákonem o úřednících ÚSC, dále pak předložené dokumenty a jak splňujete předpoklady a požadavky uvedené v Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Je-li to nutné k posouzení můžeme se potkat u osobního pohovoru, praktické zkoušky, testování odborných znalostí či diagnostiky osobnosti. Způsob výběru volíme podle nároků na obsazované pracovní místo.

Komise na závěr vyhotovuje písemnou zprávu o posouzení uchazečů(ek) výběrového řízení a doporučuje tajemníkovi úřadu nejvhodnější(ho) uchazeče(ku) a nebo také nedoporučí nikoho.

Úspěšný(á) uchazeč(ka) je informován(a) personalistkou, zpravidla telefonicky. Ostatní uchazeči(ky) jsou vyrozuměni o výsledku výběrového řízení písemně zpravidla e-mailem po ukončení výběrového řízení. Výběrové řízení je ukončeno uzavřením pracovního poměru s vybraným uchazečem(kou).

Každý si má možnost po ukončení výběrového řízení vyzvednout dokumenty, které poskytl do výběrového řízení, a to osobně přímo u personalistky na Odboru kancelář vedení města – Úsek řízení lidských zdrojů, popř. se může domluvit na jejich vrácení formou zásilky výhradně do vlastních rukou.

Výběrové řízení od zveřejnění Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na úřední desce až po jeho vyhodnocení trvá zpravidla 4 až 6 týdnů.