Kontakt

Uplatnění u nás najdou jak zájemci z řad odborníků zocelených praxí, tak uchazeči z řad absolventů středních a vysokých škol.

Odbor kancelář vedení města

 • součástí tohoto odboru je Úsek komunikace a marketingu, který zajišťuje komunikační strategii a propagaci města, Úsek právní, který poskytuje poradenství a podporu jednotlivým odborům, Úsek RM, ZM, výborů, komisí, ten zajišťuje podporu pro samosprávné orgány města, Úsek řízení lidských zdrojů, pak zabezpečuje vše co souvisí se zaměstnáním a odměňováním, Úsek sekretariátu vytváří zázemí pro členy vedení města;
 • pro zajištění těchto činností hledáme zpravidla zájemce vystudované v oborech právních, personálních, veřejné správy, administrativních a ekonomických.

Odbor organizační

 • Oddělení hospodářské správy a krizového řízení zabezpečuje vše potřebné pro vnitřní chod úřadu a v oblasti přenesené působnosti zajišťuje povinnosti města v krizovém řízení, Úsek informatiky má na starosti vše co souvisí s informačními technologiemi pro úřad, organizační složky, popř. příspěvkové organizace;
 • pro zajištění těchto činností hledáme zpravidla zájemce vystudované v oborech informačních technologií a systémů, krizového řízení, administrativních a ekonomických činností.

Odbor finanční

 • kromě Oddělení rozpočtů a Oddělení účtárny, jež zajišťují realizaci finančních toků úřadu, je zde Úsek pohledávek s odpovědností za vymáhání pohledávek po lhůtě splatnosti a dále za agendu místních poplatků ze psů a komunálních odpadů;
 • pro zajištění těchto činností hledáme zpravidla zájemce vystudované v oborech ekonomických, účetních a právních.

Odbor správy majetku

 • Úsek majetkový zajišťuje výkon vlastnických práv a povinností k majetku města, zejména pozemků a komunikací, Úsek komunálního hospodářství se stará o to, aby byly dopravní, pozemní a vodohospodářské stavby, včetně inženýrských sítí v pořádku;
 • pro zajištění těchto činností hledáme zpravidla zájemce vystudované v oborech veřejné správy, právních, geodezie, kartografických a stavebních.

Odbor rozvoje a investic

 • Oddělení investic připravuje a realizuje schválené investice, stavební zakázky, včetně zajištění projektové dokumentace ve fázi dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a realizační dokumentaci, včetně rozpočtů staveb, dále metodicky vede zadávací řízení dle zákona o veřejných zakázkách, Oddělení rozvoje a strategického plánování je odpovědné za rozvojové dokumenty města, strategické a akční plány a jiné koncepce, dále vyhledává vhodné dotace pro rozvojové a další projekty města;
 • pro zajištění těchto činností hledáme zpravidla zájemce vystudované v oborech regionálního rozvoje, eurosprávy, stavebních a ekonomických.

Odbor bytový

 • Oddělení nájmů, správy SVJ a majetkových činností má na starosti správu a provoz bytového fondu, Oddělení technických a ekonomických činností zase správu, provoz nebytového fondu, navíc zajišťuje údržbu, opravy, revize bytových i nebytových prostor, Úsek energetika řeší energetické hospodářství města, jako nákup energií, správa energetických zařízení, energetické štítky budov apod.;
 • pro zajištění těchto činností hledáme zpravidla zájemce vystudované v oborech energetických, elektrotechnických, stavebních, ekonomických a administrativních.

Odbor sociálních věcí

 • Oddělení sociální práce a veřejného opatrovnictví zde se zabývají koncepční činností potřebnou pro rozvoj sociální práce na území města, zajišťují sociální prevenci a poradenství občanům vyžadujícím zvláštní pomoc nebo ohroženým sociálním vyloučením, Úsek činností v sociální oblasti realizuje formou komunitního plánování rozvoj sociálních služeb, administruje dotační programy v sociální oblasti, má pod sebou agendy Klubů seniorů, Senior point…, Oddělení sociálně právní ochrany dětí je zaměřeno na děti a mládež, provádí sociální poradenství, zabývá se protidrogovou problematikou, je součinné v programech prevence kriminality, plní funkce kolizního opatrovníka a poručníka;
 • pro zajištění těchto činností hledáme zpravidla zájemce vystudované v oborech zaměřených na sociální práci a sociální politiku a mimo tyto také ekonomických.

Odbor školství kultury a sportu

 • Úsek školství a sportu zpracovává koncepci školství ve městě, vytváří podmínky pro rozvoj mimoškolní činnosti dětí, mládeže a celoživotního vzdělávání občanů, plní úkoly vůči příspěvkových organizacím města, tj. základním a mateřským školám a Středisku volného času Fokus, zajišťuje zápisy dětí do mateřských škol a 1. tříd základních škol, navrhuje rozpisy finančních prostředků pro školy a školská zařízení, zpracovává koncepci rozvoje sportu ve městě, Úsek kultury a péče o památky plní úkoly vůči kulturním příspěvkovým organizacím města, zpracovává koncepci kultury ve městě, realizuje společenské akce v oblasti kultury, dohlíží nad povinností města vést městskou kroniku, plní si povinnosti vlastníka kulturních památek.
 • pro zajištění těchto činností hledáme zpravidla zájemce vystudované v oborech administrativních, veřejné správy a ekonomických.

Odbor správních činností

 • Úsek evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů kromě záležitostí uvedených v názvu úseku se zde setkáte s agendou při rozdělování a slučování obcí, názvů ulic a veřejných prostranství či související s místním referendem a na úseku voleb, Úsek matrik bdí nad tím jaké má občan jméno a příjmení, kdy se narodil či zemřel, zajišťuje výkon svatebních obřadů a zabývá se činnostmi souvisejícím s udělováním (odnímáním) cen a čestného občanství, Úsek Czech Point je kontaktním místem veřejné správy, ověřují zde mimo jiné shodu opisu nebo kopie s listinou podobou a pravost podpisu;
 • pro zajištění těchto činností hledáme zpravidla zájemce vystudované v oborech veřejné správy, administrativních činností.

Odbor přestupkových agend

 • Tento odbor se zabývá projednáváním přestupků podle zákona o některých přestupcích, ale také dle zákonů o střetu zájmů, střelných zbraních a střelivech, o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, o občanských průkazech a cestovních dokladech, či provozu na pozemních komunikacích a dalších…,
 • pro zajištění těchto činností hledáme zpravidla zájemce vystudované v oborech právních.

Obecní živnostenský úřad

 • pohybuje se na poli živnostenského podnikání a realizuje také jeho kontrolní činnost, mimo to plní úkoly ze zákona o zemědělství, vykonává kontrolní činnost dle zákona o povinném značení lihu, vydává či ruší povolení k umístění herního prostoru a přijímá ohlášení hazardní hry, vykonává činnost Spotřebitelského ombudsmana, provádí cenovou kontrolu, působí jako centrální registrační místo, v oblasti své působnosti projednává přestupky,
 • pro zajištění těchto činností hledáme zpravidla zájemce vystudované v oborech veřejné správy, podnikání a právních.

Odbor životního prostředí

 • Oddělení ochrany přírody, lesnictví a myslivosti zajišťuje péči o zeleň na pozemcích města Nový Jičín, ekologickou výchovu a osvětu, výkon hospodaření na lesním majetku města, působí jako orgán státní správy ve věcech veterinární péče, rybářství, rostlinolékařské péče, ochrany zvířat proti týrání, správy lesů, myslivosti, v oblasti své působnosti projednává přestupky; Oddělení odpadů, ochrany ovzduší a zemědělského půdního fondu zajišťuje nakládání s komunálními odpady na území města, zajišťuje monitoring skládek ve vlastnictví města, působí jako orgán ochrany zemědělského původního fondu a ochrany ovzduší, projednává přestupky v oblasti své působnosti; Oddělení vodního hospodářství – působí jako vodoprávní úřad a speciální stavební úřad, vyjadřuje se k investičním záměrů v oblasti vod, upravuje způsob náhradního zásobování vodou a odvádění odpadních vod, v oblasti své působnosti projednává přestupky;
 • pro zajištění těchto činností hledáme zpravidla zájemce vystudované v oborech zaměřených např. ochranu tvorby přírody a krajiny, biologii a ekologii, pedologii, zemědělství, lesnictví, chemii a technologii vody, vodní hospodářství, zahradnictví, zahradní architekturu, dendrologii apod.

Odbor územního plánování a stavebního řádu

 • Úsek územního plánování je úřad územního plánování ve správním území ORP, kdy pořizuje územně analytické a plánovací podklady, územní plán, regulační plán a studie pro město Nový Jičín a obce ve svém územním obvodu, vydává závazná stanoviska k záměrům a územně plánovací informace, Oddělení stavebního řádu je obecným stavebním úřadem, vykonává působnost vyvlastňovacího úřadu a působnost orgánu státní památkové péče, dále vykonává působnost speciálního stavebního úřadu u pozemních komunikací, v oblasti své působnosti řeší přestupky;
 • pro zajištění těchto činností hledáme zpravidla zájemce vystudované v oborech zaměřených na stavebnictví, architekturu a právní.

Odbor dopravy

 • spolupracuje při řešení dopravní situace ve městě, plní úkoly v bezpečnosti silničního provozu, Úsek registru vozidel vede registr silničních a zvláštních vozidel a provádí v něm změny, provádí schvalování technické způsobilosti vozidel, dále pak řízení ve věci vyřazování a zániku vozidel, vydává a eviduje registrační značky vozidel, Úsek registru řidičů vede registr řidičů v územním obvodu, vydává řidičské průkazy, uděluje řidičské oprávnění, vydává paměťové karty k tachografům, výpisy z evidenční karty řidiče, výpisy z bodového hodnocení řidičů, veden evidenci profesní způsobilosti řidičů, školení učitelů autoškol, psychologických vyšetření, Úsek autoškol provádí zkoušky žadatelů o řidičská oprávnění, profesní a odborné způsobilosti řidičů, vede registraci autoškol, vydává nové registrace a provádí státní odborný dozor nad činností autoškol, Úsek silničního hospodářství vykonává funkci silničního správního úřadu na silnicích II. a III. třídy, dopravního úřadu při rozhodování o udělení licencí pro MHD, schvalování jízdních řádů, vede rejstřík dopravců taxi a vykonává státní odborný dozor ve věcech MHD a taxi, stanovuje přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích, vydává (odnímá) povolení k provozování stanice měření emisí, vede evidenci a provádí státní odborný dozor nad stanicemi emisí;
 • pro zajištění těchto činností hledáme zpravidla zájemce vystudované v oborech zaměřených na dopravu, ekonomiku, veřejnou správu.

Odbor kontrolní

 • kontroluje hospodaření se svěřeným majetkem a finančními prostředky městem zřízených příspěvkových organizací nebo založených právnických osob a organizačních složek, vykonává následnou veřejnosprávní kontrolu, kontroluje přiměřenost a účinnost fungování vnitřního kontrolního systému u zřízených příspěvkových organizací;
 • pro zajištění těchto činností hledáme zpravidla zájemce vystudované v oborech zaměřených na účetnictví, ekonomiku, právo.

Interní auditor

 • úkolem interního auditu je zdokonalování řídících a kontrolních procesů, zefektivňování a zlepšování řízení rizik a správy a řízení města, dále pak analyzovat a vyhodnocovat, zda již uplatňované řídící a kontrolní procesy a řízení rizik jsou adekvátní a funkční;
 • pro zajištění těchto činností hledáme zpravidla zájemce vystudované v oborech zaměřených na ekonomiku, management, právo, hospodářskou správu, veřejnou správu.

Návštěvnické centrum Nový Jičín – město klobouků (organizační složka)

 • úkolem organizační složky je rozvíjení cestovního ruchu v regionu, zkvalitnění služeb návštěvníkům města, šíření kulturní tradic formou zážitkové turistiky, propagace a prezentace města Nový Jičín a rozvoj kulturně společenského života ve městě;
 • pro zajištění těchto činností hledáme zpravidla zájemce vystudované v oborech zaměřených na cestovní ruch, ekonomiku, je pro nás také důležitá znalost cizích jazyků.

ProSenior Nový Jičín

 • organizační složka poskytuje sociální služby občanům na území města Nový Jičín a jeho místních částí, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, tělesného, sluchového, zdravotního nebo zrakového postižení a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby;
 • pro zajištění těchto činností hledáme zpravidla zájemce vystudované v oborech zaměřených na sociální práci a sociální politiku, zdravotnictví, pro většinu pozic však postačí tzv. rekvalifikační kurz pracovníka v sociálních službách.

Městská policie Nový Jičín

 • orgán obce, který zabezpečuje dohled nad veřejným pořádkem, ochranou bezpečnosti osob, majetkem a zařízením v obci jak v rámci působnosti obce, tak na území jiné obce, a to na základě veřejnosprávní smlouvy;
 • pro zajištění činností hledáme zpravidla zájemce vystudované v oborech zaměřených na ochranu osob a majetku nebo bezpečnostně právní činnost, pro většinu pozic je však obecně dostačující středoškolské vzdělání s maturitou.