Kontakt
12.2.2024

tajemník Městského úřadu Nový Jičín vyhlašuje v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na obsazení pracovního místa

referent(ka) veřejné správy na úseku územního řízení a stavebního řádu

Druh práce:  výkon státní správy při zajišťování agendy obecného stavebního úřadu v rámci správního území Městského úřadu Nový Jičín  – např. umísťování a povolování staveb a jejich změn, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací, užívání a odstraňování staveb, stavební dozor a zvláštní pravomoci stavebního úřadu; konzultace se stavebníky a žadateli k činnostem podle stavebního zákona.

Místo výkonu práce: Nový Jičín
Doba výkonu práce: na dobu neurčitou
Platová třída: 10*)
Předpokládaný nástup: 01.04.2024, popř. dohodou po ukončení výběrového řízení

Požadované předpoklady pro výkon práce:

 • uvedené v ustanovení § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů:
  • fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
  • je státním občanem České republiky nebo cizím státním občanem s trvalým pobytem v ČR,
  • ovládá jednací jazyk,
  • je svéprávná,
  • je bezúhonná.

Další předpoklady a požadavky:

 • vzdělání ve smyslu ustanovení § 13a  zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů:
  • vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru, nebo
  • vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví, nebo
  • střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví,
 • znalost právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci – především zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
 • dobré komunikační a organizační schopnosti, samostatnost, aktivita, flexibilita, spolehlivost, ochota dalšího vzdělávání,
 • řidičské oprávnění skupiny B – aktivní řidič,
 • výhodou:
  • praxe ve výše uváděných činnostech – viz druh práce (konkrétní zkušenosti rozepište v životopise),
  • zvláštní odborná způsobilost ve smyslu vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územně samosprávných celků, další vzdělávání v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících ÚSC (doložit osvědčení),
  • absolvování kurzů, školení, seminářů či jiného dalšího vzdělávání z oblastí požadovaných druhem práce, 
  • znalost odborných programů pro stavební úřady (např. VITA), popř. informačního systému VERA.

Náležitosti písemné přihlášky a požadované doklady:

 • Písemná přihláška do výběrového řízení musí obsahovat níže uvedené náležitosti:
  • přesné označení výběrového řízení,
  • jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče,
  • státní příslušnost uchazeče,
  • místo trvalého pobytu uchazeče,
  • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
  • telefonní kontakt a e-mail na uchazeče,
  • datum a podpis uchazeče.
 • Doklady, které uchazeč připojí k přihlášce:
  • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech,
  • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních občanů též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží bezúhonnost čestným prohlášením,
  • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, u vysokoškolského vzdělání včetně dodatku k diplomu, popř. osvědčení o státní závěrečné zkoušce, jež jsou nedílnou součástí diplomu,
  • čestné prohlášení o svéprávnosti (čestné prohlášení musí obsahovat příjmení, jméno, titul, datum narození, adresu trvalého pobytu, text čestného prohlášení, datum a podpis),
  • kopie případných osvědčení o absolvování dalšího vzdělávání nebo kurzů vztahujících se k nabízené práci.

Vybraní uchazeči mohou být pozváni k ústnímu pohovoru a budou informováni prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonu.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu zrušit, případně pracovní místo neobsadit.

Přihlášku včetně požadovaných dokladů v uzavřené obálce výrazně označené slovy “Výběrové řízení č. 05/2024 – NEOTVÍRAT” je možno osobně doručit na podatelnu nebo zaslat poštou na adresu: Městský úřad Nový Jičín, Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín. Do výběrového řízení budou zařazeny pouze přihlášky doručené na MěÚ Nový Jičín nejpozději do 05.03.2024. Další informace podá osobně nebo telefonicky vedoucí Odboru územního plánování a stavebního řádu Ing. Kateřina Riedlová, tel.: 556 768 380, mob.: 603 500 773, nebo personalistka Bc. Renáta Dvořáková, tel.: 556 768 303.

Mgr. Josef Solanský, v. r.
tajemník MěÚ

Poznámka: *) platová třída dle přílohy č. 1 NV č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Přílohy